suomeksi

Personuppgifter


Häkkinen Seppo Auvo Antero
Född 2.6.1958 i Kuopio
Gift sedan 1980 med barnträdgårdslärare Maria Häkkinen
Barnen Heini (1983), Maiju (1985), Laura (1987) och Eero (1990)
Barnbarnen Alina (2008) och Joona (2008)

Utbildning

Student Lauritsala gymnasium 1977
TM Helsingfors universitet 1982
TL Helsingfors universitet 1999

(disputerar för TD-examen 30.1.2010 med avhandlingen: "Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle." - De övriga delarna av TD-examen är avklarade sedan tidigare.)

Prästvigd i S:t Michel 1983
Pastoralexamen 1986
Högre pastoralexamen 1997

Retreatledare 1991
176. riksomfattande försvarskursen 2006
Specialexamen i ledarskap 2008

Arbetserfarenhet

Ex officio adjunkt i Imatra församling 1983-1987
Kaplan i Heinola landsförsamling 1987-2001
Prästassessor vid domkapitlet i S:t Michels stift 1998-2001
Ecklesiastikråd vid Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning 2002-2009
Biskop i S:t Michels stift 2009-

Förtroendeuppdrag
 • Prästmedlem i S:t Michels stifts stiftsmöte 1992-2000
 • Ordförande för bildningsnämnden i Heinola landskommun 1993-1996
 • Medlem av Finlands kyrkas prästförbunds delegation 1994-2001
 • Medlem 1995- och ordförande 1998- i Päijät-Hämes Andelsbanks kontorsnämnd vid kontoret i Heinola
 • Direktionsmedlem i Valkealas kristliga folkhögskolas direktion 1996-1998
 • Medlem i Heinola stads utbildningsnämnd 1997-2000
 • Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK r.f:s styrelseordförande 1998-2002
 • Medlem av kyrkans nämnd för gudstjänstliv- och musik 2000-2001
 • Prästombud i kyrkomötet från S:t Michels stift 2000-2002
 • Biskopsmötets assessorsmedlem från S:t Michels stift 2000-2001 (varefter med närvaro- och yttranderätt å tjänstens vägnar i egenskap av verksamhetsavdelningens ecklesiastikråd -2008)
 • Medlem av biskopsmötets beredningsutskott 2000-2002
 • Pappisviran ja muiden hengellisen työn virkojen tunnuksia ja virkapukeutumista koskevaa ohjeistoa valmistelevan piispainkokouksen työryhmän puheenjohtaja 2000-2001 (Mietintö/Betänkande: Viran tunnukset ja virkapukeutumisen ohjeet. Suomen ev-lut. kirkon keskushallinto. Sarja B 2001:4)
 • Piispainkokouksen lausuntoa kirkkohallituksen esityksestä Hiippakuntahallinnon kehittäminen valmistelevan työryhmän sihteeri 2001-2002 (Mietintö/Betänkande: Hiippakuntahallinnon kehittäminen. Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto. Sarja B 2002:2)
 • Järjestöjen rippikoulujen järjestämisen edellytyksiä ja tuomiokapituleille annettavia suosituksia järjestöjen rippikouluohjeeksi valmistelevan piispainkokouksen työryhmän puheenjohtaja 2002-2003 (Mietintö/Betänkande: Järjestöjen rippikoulut. Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto. Sarja B 2003:3)
 • Medlem av den av kyrkostyrelsen tillsatta arbetsgruppen för fördelningen av stiftsrådets uppgifter och personal mellan Borgå domkapitel och specialenheten för kyrkans svenskspråkiga arbete 2002-2004 (Betänkande/Mietintö: Kyrkans central för det svenska arbetet. Kyrkans centralförvaltning. Serie C 2004:2)
 • Ordförande för arbetsgruppen för uppgörande av Kyrkans fyraårsberättelse 2000-2003
 • Medlem 2002-2005, ordförande 2005-2009 för nämnden för kyrkans evangelisation
 • Ordförande för styrelsen för kyrkans diakonistiftelse 2002-2009
 • Ordförande för delegationen för kyrkans inhemska bistånd 2002-2005
 • Medlem 2002-2005, ordförande 2006-2009 för delegationen för kyrkans samarbete med kyrkliga organisationer
 • Medlem 2003- av styrelsen för Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö, (ordförande 2010-)
 • Medlem av Kirjapaja AB:s styrelse 2003-2006
 • Medlem av styrelsen för den kristliga stödstiftelsen för vetenskap och konst 2004-2009
 • Medlem av den av statsrådet tillsatta delegationen för förskolepedagogik 2005-2007
 • Medlem av den av statsrådet tillsatta samarbetsarbetsgruppen för landsbygdspolitik 2005-2008
 • Medlem av den av statsrådet tillsatta delegationen för bemästrandet av ekonomin 2006-2010
 • Medlem av styrelsen för Diakoni Yrkeshögskolan AB 2007-2009
 • Viceordförande i kyrkans EU-delegation 2009-2012
 • Ordförande för delegationen för tyngdpunktsområdet Helig 2009-
 • Medlem av delegationen för Savon Säätiö 2009-
 • Medlem av delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk 2010-2013


Värnplikt

Värnplikten avtjänad vid Sveaborgs Kustartilleriregemente 1982-1983
Sergeant 2004
Översergeant 2009

Hederstitlar

Prost 2007
Årets kyrkbybo i Heinola 2000

Publikationer

Synodalavhandling: Kirkon kynnykset. Sitoutuminen ja kirkon jäsenyys. Mikkelin hiippakunnan synodaalikirja 1998. Kirjapaja 1997.

Matin kirkkovuosi. Päivänavauksia alakouluun. Hartauksia partioon ja varhaisnuorisotyöhön. LK-kirjat 2008.

Ajatuksia arvoista. Toim. Seppo Häkkinen & Riitta Kolehmainen. Arvojen Akatemia. Kirkkohallitus 2008.

Dissertation: Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 108. Kirkon tutkimuskeskus 2010.


Artiklar och inlägg i ett flertal tidsskrifter och tidningar. Kolumner i tidningen Uutisvuoksi 1984-1987 och i tidningen Itä-Häme 1987-