Stöd Seppo Häkkinen i ärkebiskopsvalet !

Kandidatnummer 4

suomeksi

Vi behöver till den krävande uppgiften som ärkebiskop en präst med bred erfarenhet, med god kännedom om kyrkans förvaltning och en präst som samtidigt är väl förtrogen med lokalförsamlingarnas verksamhet. Han skall dessutom vara en andlig ledare som kan avväga och bedöma vår tids etiska frågor ur kyrkans trosperspektiv. Biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen är den person som fyller dessa kriterier. Vi stöder honom i ärkebiskopsvalet.


Biskop Häkkinen har en lång erfarenhet som församlingspräst. Han känner församlingsarbetets verklighet utifrån såväl stadsförsamlingens- som landsbygdsförsamlingens perspektiv. Arbetet i domkapitlet är bekant för honom såväl som f.d. prästassessor som biskop.

Häkkinens kännedom om helhetskyrkan är unik, han har såväl ecklesiastikråds- som biskopserfarenhet. Som tidigare chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, har han bekantat sig grundligt med alla delar av församlingsarbetets frågeställningar och framtida utmaningar.

Han har en utomordentlig kännedom om hela det kyrkliga fältet samt om kyrkans samarbetspartners. Han har ett brett nätverk bland såväl de kyrkliga- som de samhälleliga aktörerna och beslutsfattarna.

Typiskt för Seppo Häkkinens sätt att arbeta är att han samvetsgrant sätter sig in i ärendena och att han verkar målinriktat. Han är till sitt sätt lugn och eftertänksam. Han gör beslut i sinom tid, men är samtidigt beredd att lyssna till andra före beslut fattas.

Seppo Häkkinen är en person som också för diskussion i det offentliga rummet. Han har uttalat sig om människovärdet, om kärleken till nästan, om rättvisefrågor, om ekologiska frågor samt om andra grundläggande värderingar. Vid behov bör ärkebiskopen också kunna bedöma samhälleliga strukturer och utvecklingstrender. För detta har biskop Häkkinen utomordentliga förutsättningar.

Biskop Häkkinens ställningstagande emanerar ur hans tänkande, för vilket det är typiskt att han tänker både framtidsinriktat och realistiskt. Seppo Häkkinens tankar har behövts i vår kyrka, speciellt då när beslut om framtida inriktning har fattats. I sin doktorsavhandling, som kommer att vara föremål för akademisk granskning i slutet av januari, har han forskat i hur man förbinder sig till medlemskapet i kyrkan, något som för tillfället hör till kyrkans stora utmaningar.

Biskop Häkkinen är framförallt en andlig ledare, för vilken stödandet av församlingarna är det primära. Hans kristlighet andas både äkthet och öppenhet, en i vardagen utlevd lutherdom. I honom finns ett sådant djup, som man kan förvänta sig av en ärkebiskop. Han är samtidigt en person som är lätt att vända sig till.

Seppo Häkkinens stödgrupp