Kentältä kuultua

Seppo Häkkinen ehdokkaista ainoa joka tuntee kirkon keskushallinnon

Usein sanotaan, että arkkipiispa on vain yksi piispoista, primus inter pares, paras vertaistensa joukossa. Komea määritelmä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Käytännössä arkkipiispa on eri asemassa kuin muut piispat. Kirkolliskokous on päätöksillään asettanut hänet omaan luokkaansa piispojen joukossa, vaikka sitä ei periaatteessa myönnetäkään. Hänestä on tehty koko kirkon johtaja.

Kirkkolain mukaan arkkipiispa johtaa kaikkia kirkkomme yhteisiä elimiä. Hän on puheenjohtaja kirkolliskokouksessa, kirkkohallituksessa, piispainkokouksessa ja kirkon ulkoasiain neuvostossa. Arkkipiispa on jatkuvasti toiminut Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunnan puheenjohtajana. Arkkipiispa on se, jonka puoleen media ensin kääntyy halutessaan kuulla kirkon kannan johonkin asiaan.

Arkkipiispa on primus inter pares vain siinä merkityksessä, että hän ei määrää muissa hiippakunnissa kuin Turussa. Mutta kokonaiskirkon johtajana hän on muiden yläpuolella. Sen tähden häneltä vaaditaan enemmän kuin muilta piispoilta. Arkkipiispan tulee tuntea kirkon keskushallinto, jonka johtaminen vie ainakin puolet hänen työajastaan. Hänellä tulee olla kokemus kirkon asemasta yhteiskunnassa ja hyvät yhteiskuntasuhteet. Hänen tulee kyetä esiintymään medialle.

Näihin arkkipiispan tehtäviin, kokonaiskirkon johtamiseen, Seppo Häkkinen on perehtynyt paremmin kuin mukaan muu ehdokkaista. Hän on niissä luokkaansa. Hänellä on niihin vaadittavat ominaisuudet.

Seppo Häkkinen oli seitsemän vuotta, 2002-2009, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja, kirkkoneuvos. Hänen alaisuuteensa kuuluivat diakonia ja yhteiskuntatyö, jumalanpalveluselämä, kasvatus- ja nuorisotyö, perheasiat, sairaalasielunhoito ja kirkon koulutuskeskus. Hän osallistui koko ajan kirkkohallituksen päättävien elinten työskentelyyn. Hän johti asioitten valmistelua ja oli mukana täysistunnoissa ja kollegion työskentelyssä.

Työssään kirkkohallituksen osastopäällikkönä Seppo Häkkinen on ollut kehittämässä kirkkomme keskeisiä työmuotoja ja saanut näköalan koko kirkon toimintaan. Samalla hän on tutustunut siihen yhteiskunnan verkostoon, jonka keskellä kirkko toimii. Hänellä on arkkipiispalta vaadittavat yhteiskuntasuhteet.

Seppo Häkkinen on valmis ilman sisäänajoaikaa asettumaan arkkipiispan vaativaan tehtävään. Muut ehdokkaat eivät ole siinä asemassa

Seikko Eskola
Professori emer.
Pitkäaikainen kirkolliskokouksen jäsen
Kirkkohallituksen jäsen 1996-204, varapuheenjohtaja 2000-2004

Häkkinen arkkipiispaksi

Arkkipiispan valinta käynnistyy tuotapikaa ja ehdokkaiden punninta tiivistyy. Valtaosa on Turun arkkihiippakunnan miehiä.

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen sen sijaan tulee hiippakunnan ulkopuolelta. Hänellä on kotisivut internetissä (www.sepphakkinen.fi).

Johtajana ja esimiehenä Häkkistä pidetään itseään korostamattomana, aidosti kuuntelevana ja työtovereitaan arvostavana, joka kuitenkin kykenee tekemään päätöksiä eikä väistä vastuuta. Kannattaa tutustua.

Häkkisellä on pitkä kokemus kirkon hallintotehtävissä seurakunnissa, tuomiokapitulin asessorina, kirkolliskokousedustajana, kirkkohallituksen toiminnallista osastoa johtavana kirkkoneuvoksena sekä vuoden verran piispana. Siitä huolimatta hän on säilyttänyt aidon kosketuksen ihmisten arkeen lukuisten valtiollisten ja kunnallisten sekä järjestöjen ja yhteisöjen luottamustehtävissä sekä ison perheen isänä.

Häkkinen väittelee tammikuussa tohtoriksi tutkimuksellaan kirkon jäsenyyteen sitoutumisesta. Varsin tärkeä aihe johdettaessa kirkkoa tuleviin vuosiin ja vuosikymmeniin.

Matti Taipale
teologian tohtori
Turku
Kirjoitus Turun Sanomissa 23.1.2010

Seppo sellaisena kuin minä hänet tunnen

Olen tuntenut Seppo Häkkisen yli kymmenen vuotta. Opin tuntemaan hänet Mikkelin tuomiokapitulin pappisasessorina ja hiippakuntakokousedustajana ja muutaman vuoden kuluttua hän tuli valituksi myös kirkolliskokousedustajaksi. Pian kirkolliskokousedustajan työskentely vaihtui kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajan kirkkoneuvoksen erittäin vaativaan tehtävään.

Vuosien kuluessa olen oppinut arvostamaan hänen asiantuntevaan ja luontevaan työskentelyänsä erilaisten ihmisten kanssa niin kirkkohallituksen täysistunnon jäsenenä kuin kirkolliskokouksen työskentelyssäkin. Tämä ensimmäinen työvuosi Mikkelin piispana on vahvistanut näkemystäni hänen sopivuudestaan myös arkkipiispan vaativaa virkaa.

Vaikka henkilökohtaisesti tunnen Seppo Häkkisen ennen kaikkea kirkon keskushallinnon tehtävistä, ajattelen niin, että keskushallinnon tehtävissä tarvittava kirkon toimintakentän asiantuntemus saadaan ennen kaikkea seurakuntatyössä. Seppo Häkkinen on toiminut n.20 vuotta seurakuntapappina.

Monipuolinen kokemus kirkon työstä on osoittanut, että Seppo Häkkisellä on kyky nopeasti oppia ja omaksua uusia asioita ja luonteva tapa toimia johtajana ja esimiehenä. Piispa Häkkisen laaja työkokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet antavat erinomaiset valmiudet myös arkkipiispan viran hoitamiseen.

Kaisa Rönkä
kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja
Opetusneuvos
Kotka

Harkitseva teologi

Seppo on harkitseva, syvällinen teologi, josta huokuu rakkaus kansankirkkoomme. Hän on taitava hallintomies, jolla on malttia kuunnella toista ja ottaa tämän mielipiteet huomioon.

Tällaisena olen oppinut tuntemaan Sepon niin kirkolliskokouksessa kuin Kirkkopalvelut ry:n hallituksessakin.

Hannu Ojalehto
kirkolliskokousedustaja
kirkkoherra
Oulu

Hengellinen johtaja

Minulle arkkipiispa on ennen kaikkea hengellinen johtaja.

Seppo Häkkinen seisoo vahvasti kirkkomme uskon ytimessä ja katsoo rohkeasti tulevaisuuteen.

Hän on uudistumiskykyinen suunnannäyttäjä ja taitava yhteydenrakentaja kirkon sisällä eri tavoin ajattelevien kesken.

Annika Määttänen
kirkolliskokousedustaja
perheterapeutti
Salo

Kattava palvelu-ura kirkossa

Seppo Häkkisellä on kattava palvelu-ura kirkossamme: seurakuntapappina (1983-2001), tuomiokapitulin asessorina (1998-2001), kirkolliskokousedustajana (2000-2002), kirkko- hallituksen toiminnallisen osaston johtajana (2002-2008) ja nyt Mikkelin piispana.

Häkkisen väitöskirja kirkkoon sitoutumisesta kuvaa hyvin hänen persoonaansa: Hän haluaa vaalia yhteyttä ja pitää kirkkoa koossa. Hän puhuu moni-ilmeisestä kirkosta, kansankirkosta, jossa myös järjestöillä on oma paikkansa. Hän muistuttaa, että kirkon identiteetti ja tehtävä nousevat Jumalan Sanasta. Siitä kumpuaa myös elävä kristillisyys. Kirkko menettää uskottavuutensa, jos uskon sisältö ohentuu pelkäksi yleishumanismiksi.

Häkkisen avioliittokäsitys on perinteinen: Jumala on asettanut avioliiton miestä ja naista varten. Samaa sukupuolta olevien parisuhteen kirkolliseen siunaamiseen hän suhtautuu maltillisen pidättyvästi. Se ei hänen mielestään ole ihmisarvokysymys, vaan liittyy avioliiton erityisasemaan Jumalan tarkoittamana perhemuotona.

Partiolaisena ja diakonin poikana Seppo Häkkinen pitää tärkeänä diakoniaa ja kristillistä lapsi- ja nuorisotyötä. Häkkisen omaan perheeseen kuuluu lastentarhanopettaja-vaimo Maria sekä neljä aikuista lasta ja kaksi lastenlasta.

Marjaana Perttula
kirkolliskokousedustaja
toimittaja
Pori

"Keskitien teologi"

Kirkon pitää elää ajassa ja uudistua, kuitenkin perinteitä kunnioittaen.

Arkkipiispan pitäisi olla kokoava, Seppo Häkkisen kaltainen "keskitien teologi".

Arkkipiispan ei pidä olla häikäistynyt itsestään, vaan hänen tulee osata pitää esillä kirkkoa ja sen sanomaa. Seppo osaa.

Heikki Arikka
kasvatuksen teologi
arkkihiippakunnan pappi
Turku